Informacje dodatkowe

Zapewniamy bezpieczeństwo
oraz w pełni odpowiadamy za nasze usługi

Dodatkowe informacje pomocnicze

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU SKARBOWEGO

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul.Chłapowskiego 45

78 1010 1469 0000 9722 2100 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

28 1010 1469 0000 9722 2200 0000
podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier (GL)

75 1010 1469 0000 9722 2300 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPD, PPR, PPL)

69 1010 1469 0000 9722 2700 0000
pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (KP, PCC, GKP, SD, WZP)
RACHUNKI BANKOWE DLA SKŁADEK ZUS

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

ZUS w Ostrów Wielkopolski
ul. Wysocka 1 b

83101010230000261395100000
w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

78101010230000261395200000
w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

73101010230000261395300000
w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

68101010230000261395400000
w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
Produkt został dodany do koszyka